Coaching

 

Det skal spilles inn 13 CDer med Telemannkantater (72 kantater i alt). Forskjellige sangere vil medvirke på disse. Ophaug vil bistå sangerne med veiledning i god tysk uttale både under prøveperioden og opptakene.

a) generell coaching i tysk uttale

For utenlandske sangere vil det i stor grad dreie seg om å unngå fremmedspråklig aksent og direkte feil uttale av ord. Men også tyskspråklige sangere vil få veiledning. Vi ønsker et enhetlig fonetisk uttrykk gjennom hele cd-samlingen, og alle sangerne, både de tyske og de utenlandske (norske) må forholde seg til en akseptabel og veldefinert uttalenorm. Vi ønsker at språket skal ha et visst preg av «eldre» uttale, det vil i første omgang si at vi ønsker at sangerne skal unngå en del av de moderne språklige variasjonene i tysk som har utviklet seg i talespråket i den senere tid og som vi også kan fastslå har funnet veien inn i den klassiske sangen. Dette dreier seg bl.a. om at vi ønsker en alveolar vibrant (tungespiss-r) for /r/ og kun unntaksvis aksepterer vokaliserte varianter og approximanter og at vi forventer et klart skille i uttale av trang og åpen lang E-lyd som i «Ehre» og «Ähre»

b) spesiell coaching i sanguttale

I sang vil mye av uttalen, spesielt uttalen av vokaler, variere i forhold til i tale. Variasjonen vil i stor grad være knyttet til tonehøyde, og dermed stemmefag, men også musikalske uttrykk. En sanger varierer klangen på en vokal ganske mye. I ett hvert språk finnes det spesifikke grenser for disse variasjonsmulighetene, og beveger en sanger seg utenfor disse, vil uttalen ikke høres autentisk ut i det språket (her tysk) han eller hun synger på, men ofte ha en tydelig fremmedspråklig aksent. Sangfonetikerens jobb blir å veilede den enkelte sanger i å variere sin klang og sitt uttrykk innenfor disse grensene.